Back to All Events

Artist Tulip Duong - The Cremones series

THE SERIES OF CREMONES LOCKS (CREMONES BOLT) - Artist Tulip Duong 

Figure 1

Cremones locks appeared in Vietnam during the 19th century. They are used for the windows and doors of French villas in Hanoi. A cremones consists of three main parts: handles, locks and sliders (Figure 1). To refer to cremone is to lock or open a door from inside – This closing and opening actions is independent, have a meaning of escaping from others. We can see this meaning through out the cremones series. 

On the other hand, these works requires you to imagine the doors - they are not real and closing or opening them is up to you. That is why these works are so surreal. Especially the later works when the sliders, locks in turn are partially or wholly removed, they are a lot more surreal than before.

The latest work (in progress) named Untitled 103 (includes three copper cremone locks with an original bronze handgrip, a handgrip with a shape of an Sea Urchin and a handgrip made by Fur) are typical work of this series.

Khóa Cremone xuất hiện ở Việt Nam trong thế kỷ 19. Chúng được sử dụng cho cửa sổ và cửa ra vào của biệt thự Pháp tại Hà Nội. Một cremone gồm có ba phần chính: tay cầm, ổ khóa và thanh trượt (hình 1). Nói đến cremones là nói đến đóng và mở một cánh cửa từ bên trong - Hành động đóng và mở này là độc lập, mang ý nghĩa tự thân thoát khỏi người khác hay nhân tố khác - Ý nghĩa này xuyên suốt loạt tác phẩm cremone của tôi.

Mặt khác, các tác phẩm này bắt bạn phải tưởng tượng ra những cánh cửa - chúng không có thực và đóng hoặc mở chúng là tùy thuộc vào bạn. Đó là lý do tại sao các tác phẩm này mang tính siêu thực. Đặc biệt những tác phẩm sau này khi các thanh trượt, ổ khóa lần lượt được bỏ đi một phần hoặc tất cả, chúng càng siêu thực hơn .

Công trình mới nhất có tên Untitled 103 (gồm 3 ổ khoá clemone bằng đồng với nắm tay cầm bằng đồng nguyên bản, nắm tay cầm hình cầu gai và nắm tay cầm bằng lông thú ) là một tác phẩm tiêu biểu của loạt tác phẩm này.